Parametry stavby

 

Domovní vegetační čistírna slouží k čištění splaškových vod. Vyžaduje minimální náklady na provoz a údržbu. Je plně gravitační a má tedy z provozního hlediska nulové požadavky na elektrickou energii. Také nevyžaduje žádné doplňující faktory pro proces čištění. Stavba je součástí krajiny a pozitivně působí vytvoření nové vodní plochy v podobě dočišťovacího jezírka. Čistírna je zakončena vsakem, takže provozem nedochází k odvádění vody a k vysušování krajiny. Vypařování vody z celé plochy čističky a vsak zbylé přečištěné vody je jeden z významných faktorů pozitivního vlivu vegetační čistírny na mikroklima v místě stavby.

Základní údaje o kapacitě:

Počet EO: 10

Užitný objem původní žumpy (dnes 1. komora čištění): 6,0 m3

Užitný objem tříkomorového septiku: 3,5 m3

Plocha horizontálního kořenovýého filtrů: cca 37 m2

Plocha vertikálního pískového filtru: cca 15 m2

Přítok Q24: 1,5 m3/den

Technické řešení:

Splašková voda se odebírá z původního septiku, který plní funkci 1. komory předčištění. Potrubím je svedena do polypropylenového septiku, který je rozdělen na 3 komory. Z výstupu septiku je mechanicky předčištěná voda vedena do horizontálního kořenového filtru, vyplněného drceným a praným kamenivem frakce 8/16 (na nátoku u rozdělovacího potrubí je použita frakce 32/63). Celá plocha filtru je pak kryta vrstvou praného kačírku. Na konci horizontálního filtru je sběrné potrubí a regulační šachta, sloužící pro regulaci hladiny v prostoru filtru. Z regulační šachty prochází voda zatěsněným přechodem do vertikálního pískového filtru, kde je 35 zakončení, z kterých se rovnoměrně voda vsakuje. Prostor pískového filtru je cca o 1/2 hlubší než horizontální štěrkový filtr a je vyplněn praným pískem frakce 2/4. Ve spodní části je sběrné potrubí zakončené regulační šachtou. Z ní se voda odvádí do dočišťovacího jezírka a z něho do vsakovacího objektu.

Stavba je realizována z materiálů, které nenarušují životní prostředí.